กิจกรรมด้านท่องเที่ยวทั่วไทย

Thailand Biennale, Korat 2021 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมชาติ เป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง”

Thailand Biennale, Korat 2021 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมชาติ เป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสระในตัวเอง”

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็น Pain point การท่องเที่ยว เพื่อทำ Metadata

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็น Pain point การท่องเที่ยว เพื่อทำ Metadata

ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(Thailand Creative Cities Network 2021)

ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(Thailand Creative Cities Network 2021)

ร่วมหารือซักซ้อมแนวทาง รูปแบบ แผนดำเนินงาน มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19การจัดกิจกรรมประกวดมิสแกรนด์ลำพูนประจำปี 2564

ร่วมหารือซักซ้อมแนวทาง รูปแบบ แผนดำเนินงาน มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19การจัดกิจกรรมประกวดมิสแกร.....

แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินสถานที่กักตัว

แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินสถานที่กักตัว

สำรวจเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน ในเขตอำเภอแม่แตง

สำรวจเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน ในเขตอำเภอแม่แตง

พิธีเปิดการจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน" ประจำปี 2564

พิธีเปิดการจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน" ประจำปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2564.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน
ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(Thailand Creative Cities Network 2021)

21 มิถุนายน 2564

เชียงใหม่

2

ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(Thailand Creative Cities Network 2021)

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายวิชญพงศ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่.....

ร่วมหารือซักซ้อมแนวทาง รูปแบบ แผนดำเนินงาน มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19การจัดกิจกรรมประกวดมิสแกรนด์ลำพูนประจำปี 2564

21 มิถุนายน 2564

ลำพูน

3

ร่วมหารือซักซ้อมแนวทาง รูปแบบ แผนดำเนินงาน มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19การจัดกิจกรรมประกวดมิสแกร.....

เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมหารือซักซ้อมแนวทาง รูปแบบ แผนดำเนินงาน มาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 การจัดกิจกรรมประกวดมิสแกรนด์ลำพูนประจำปี 2564 ร่วมกับคณะกอ.....

สำรวจเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน ในเขตอำเภอแม่แตง

20 มิถุนายน 2564

เชียงใหม่

4

สำรวจเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน ในเขตอำเภอแม่แตง

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน ในเขตอำเภอแม่แตง พร้อมด้วยนายนวพล คันธวนิช ประธานกองทุน We Love Chian.....

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2564

18 มิถุนายน 2564

เชียงใหม่

14

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2564.....

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกล.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์

ขอเชิญสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ขอเชิญสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเ.....

สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนเมษายน 2564

สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนเมษายน 2564

ประกาศ กรมการท่องเที่ยว เรื่อง เลื่อนการขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 3/2564

ประกาศ กรมการท่องเที่ยว เรื่อง เลื่อนการขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งท.....

อบรมฟรี !!!! กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนเข้าร่วมอบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

อบรมฟรี !!!! กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนเข้าร่วมอบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่.....

ชุดวีดิทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชุดวีดิทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” โดย สำนักงานสภาพัฒน.....

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19  และความต้องการสำหรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด covid 19 รอบที่3

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์.....

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

156

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่.....

คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สื่อออนไลน์ : E-learning

12 มกราคม 2564

นนทบุรี

160

สื่อออนไลน์ : E-learning

สื่อออนไลน์ : E-learning

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

238

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที.....

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในธีม "ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์" และชมนิทรรศกา.....

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

21 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

161

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดแข่งขันทำเปเปอร์มาเช่รูปปลา

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

15 ธันวาคม 2563

สิงห์บุรี

149

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

24 พฤศจิกายน 2563

สิงห์บุรี

354

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563.....

#ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพุทธมณฑล จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

24 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

168

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเมืองของทุกคน

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

3 พฤศจิกายน 2563

ปทุมธานี

227

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่

ONE DAY TRIP PRAI BANG

ONE DAY TRIP PRAI BANG

นนทบุรี

22 มิถุนายน 2563

311

1

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต สตูล
ตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA)

ตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Saf.....

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย (SHA) รุ่นที่ 5 บริษัทนำเที่ยว

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู.....

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย (SHA) รุ่นที่ 4 ยานพาหนะ และบริษัทนำเที่ยว

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู.....

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย (SHA) รุ่นที่ 4 ยานพาหนะ และบริษัทนำเที่ยว

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู.....

คู่มือแนวทางการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมโดยองค์การการท่องเที่ยวโลกฯ

คู่มือแนวทางการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมโดยองค์การการท่องเที่ยวโลกฯ

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย (SHA) รุ่นที่ 3 โรงแรม/ที่พัก  นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู.....

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย (SHA) รุ่นที่ 2 โรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู.....

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัย (SHA) รุ่นที่ 1 สุขภาพและความงาม

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู.....