บริการข้อมูล

จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (เพิ่มเติมข้อมูล)   97 ครั้ง
จำนวนที่พักโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน   100 ครั้ง
จำนวนกลุ่ม ชมรม ที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด   97 ครั้ง
โครงการในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง บูรณะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   82 ครั้ง
จำนวนที่พักนักเดินทาง (HomeLodge)   89 ครั้ง
จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมและนำเสนอวัฒนธรรมประเพณี   87 ครั้ง
จำนวนครั้งของการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว   75 ครั้ง
ฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม(อัพเดท)   94 ครั้ง
โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ   88 ครั้ง