ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14 มี.ค 2564      120 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Printเอกสารดาวน์โหลด

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด