บุคลากร

20 พ.ค. 2563      401 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางลฎาภา หิรัญวัฒนะกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี

นางสาวสุพรรณี หลวงใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอนุสรา นาคเสน่ห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพูลศิลป์ รัตนประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาติชาย พันธุ์เขียน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอัยรา วรรณโรจี

เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

นางสาวเมธาวี แกล้วเชิงค้า

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

นายธัญพิสิษฐ์ ทองแท้

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดอุทัยธานี

นายนเรศ เหล่าพายนาค

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทัพทัน

นายคม เมณฑ์กูล

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่

นายอรรถพล ภู่เงิน

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองอุทัยธานี

นางสาวณิพิสกุญช์ อุทาน

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอลานสัก

นายณัฐภัทร แก้วล้อมวัง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสว่างอารมณ์

นายพรเทพ เลี้ยงรักษา

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองขาหย่าง

นายกฤษดา นันทาคำ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองฉาง

นางอุมาพร เพ็ชรกลับ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอห้วยคต