การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) และระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

29 ก.ค. 2564      76 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) และระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Could Meeting