เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

29 ก.ค. 2564      68 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาววรรษมน มีสูงเนิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1 “ผ่านระบบ Zoom Meeting” ณ ห้องปฏิบัติราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม