ชุมพรประชุมจัดทำแผนป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

17 ก.ย. 2561      75 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

 

ชุมพรประชุมจัดทำแผนป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

 วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเกาะมัตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ในการเตรียมการป้องกัน และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลัก และหน่วยร่วมปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยจากการคมนาคมและขนส่งทางทะเลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จังหวัดชุมพร ได้เกิดเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยว โชติธารา 2 ซึ่งนำนักท่องเที่ยวไปฝึกดำน้ำและถ่ายภาพใต้น้ำบริเวณเกาะง่าม เกาะกะโหลก ในเขตพื้นที่อำเภอปะทิวรอยต่ออำเภอเมืองชุมพร ล่มกลางทะเล โดยมีผู้รอดชีวิต จำนวน 11 คน เสียชีวิตจำนวน 5 ราย (เป็นหญิง 4 ราย ชาย 1 ราย) จังหวัดชุมพรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้องมูล จำนวนเรือ ประเภทเรือ จุดจอดเรือ ระบบการสื่อสาร รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ ในความรับผิดชอบ ตลอดจนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน จัดส่งให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ในฐานะฝ่ายเลขาฯ เพื่อรวบรวมและจัดทำร่างแผนการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอ่าวไทยจังหวัดชุมพร เนื่องจากจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งทำการประมงทางทะเล และแหล่งท่องเทียวที่มีชื่อเสียง สำหรับการพักผ่อนและชื่นชมธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเป็นจำนวนมาก 
 ดังนั้น จังหวัดชุมพร จึงต้องมีการจัดทำแผนป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกัน และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลัก และหน่วยร่วมปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยจากการคมนาคมและขนส่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเครือ ข่ายทุกภาคส่วน ในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินของภัยจากการคมนาคมทางทะเลให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร
 ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอ่าวไทย ที่ 2397/2560  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ ป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ, คณะทำงานตรวจสภาพเรือ จดทะเบียนเรือ และควบคุมการเดินเรือ, คณะทำงานกำหนดพื้นที่จอดเรือ และตรวจสอบ ลาดตระเวน สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล, คณะทำงานกำกับตรวจสอบผู้ประกอบการ, คณะทำงานด้านสาธารณสุข, คณะทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย, คณะทำงานบังคับใช้กฎหมาย และ คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์