ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างโครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     19 พ.ค. 2563
สถานที่ อุปกรณ์การจัดงาน พร้อมตกแต่งสถานที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนามาตรฐานมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยว ระดับขั้นพื้นฐาน     23 ก.ย. 2562
จ้างป้ายไวนิล ในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     10 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพัน์การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Buengkan Road Show and Consumer Fair ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     27 ส.ค. 2562