จ้างโครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างโครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ