สถานที่ อุปกรณ์การจัดงาน พร้อมตกแต่งสถานที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนามาตรฐานมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยว ระดับขั้นพื้นฐาน

     สถานที่ อุปกรณ์การจัดงาน พร้อมตกแต่งสถานที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนามาตรฐานมัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยว ระดับขั้นพื้นฐาน

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ